| |     ћирилица | english  
Naslovna
"Desete konferencije medicinske dijaspore“ u Beogradu, od 20. do 22. juna 2019. godine

           Pod pokroviteljstvom NJ.K.V. princa Aleksandra i NJ.K.V princeze Katrine u toku je proces organizovanja „Desete konferencije medicinske dijaspore“, u Beogradu od 20. do 22. juna 2019. godine.
           Cilj Konferencije je da se srpski lekari iz inostranstva i međunarodni medicinski stručnjaci okupe u misiji podrške srpskom zdravstvenom sistemu promovišući solidarnost, prijateljstvo i razmenu znanja.
           Pored Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, partneri u organizaciji Konferencije su i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Svetska zdravstvena organizacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitetska dečija klinika, Lekarska komora Srbije i Kraljevski medicinski odbor.
           Svečano otvaranje Konferencije predviđeno je u hotelu „Hilton“ u Beogradu, u četvrtak 20. juna 2019. godine u 9:00 sati. Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić zvanično će se obratiti lekarima koji prisustvuju Konferenciji.
           Prijem za sve učesnike Konferencije biće održan 20. juna 2019. godine u Kraljevskom dvoru, nakon čega sledi večera u čast predavača i partnera u organizaciji manifestacije.
           Vebsajt „Desete konferencije medicinske dijaspore“ nalazi se na internet adresi www.sdm.rs.

___________________________________________________________________________________________________Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova

Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, koji će trajati od 13. marta do 01. aprila 2019. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:
1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;
2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.
Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih OBLASTI:
Na prijavnom formularu obavezno je naznačiti oblast skraćenom formulacijom oblasti.
Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE.
Podrška izradi i akviziciji udzbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države – skraćeno: KNjIGE.
Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko – sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi– skraćeno: MANIFESTACIJE.
Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima izvan matične države – skraćeno: KOMUNIKACIJA.
Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze i matične države i Srba u inostranstvu – skraćeno: IZDAVAŠTVO.
Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R. Srbije i Srba izvan matične države (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno: STATUS.
Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba izvan matične države – skraćeno: EKONOMIJA.

Pravo učešća na konkursu imaju:
1) organizacije u dijaspori;
2) organizacije čije je sedište u  Republici Srbiji.
Pravo učešća na konkursu nemaju:
1) direktni ili indirektni korisnici budzetskih sredstava;
2) pojedinci;
3) privredni subjekti.

Obavezna dokumentacija:
Podnosioci projekata OBAVEZNO dostavljaju sledeću DOKUMENTACIJU:
Popunjen Obrazac 1 – za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu –potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)
Popunjen Obrazac 2 – predlog budzeta projekta
Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje ili drugi odgovarajući akt, preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik;

Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera    statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na konkurs.

Za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave), sa identifikacionim podacima organizacije i upisanim podacima o ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima nevedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Napomena: Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

Poželjna prateća dokumentacija:
Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera;
Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva na čijoj se teritoriji konzularne nadležnosti projekat realizuje;
Ostala pisma preporuke.

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2020. godine.
Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.
Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs. 13. marta 2019. godine, i u listu ,,Vesti”.

Rok i način dostavljanja projekata:
Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 01. aprila 2019. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu”, uz navođenje oblasti konkursa, u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24-26, 11000 Beograd, lično ili poštom preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 50.201.000 (slovima: pedeset milionadvesta jedna hiljada ) dinara i to: 5.000.000. (slovima: pet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 i 45.201.000 (slovima: četrdeset pet miliona dvesta jedna hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.
Obrazac za prijavu i pisanje predloga projekta i Obrazac predloga budzeta projekta potrebno je popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na pisaćoj mašini ili personalnom računaru, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle  projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.
________________________________________________________________________________________________Prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije u Misisagi, februar/mart 2019

Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, Generalni konzulat Repuiblike Srbiju Torontu, organizovao je prijem sa koktelom u Srpskom kulturnom centru pri „Hramu svih srpskih svetitelja“, 4. marta 2019. godine od 7- 9:30 časova.                                                             

Prijemu su prisustvovali vladika kanadske eparhije dr Mitrofan sa sveštenicima, ministar rudarstva i energetike Republike Srbije Aleksandar Antić sa delegacijom, ambasador RS u Kanadi Mihailo Papazoglu, ambasador Kanade u RS Kati Čaba, poslanik ontarijskog Parlamenta Tom Rakočević, potpukovnik kanadske policije Nensi Sju, članovi konzularnog kora, kao i brojni, ugledni članovi srpske dijaspore, predstavnici udruženja, asocijacija, humanitarnih organizacija. Prijemu je prisustvovao i predsednik Srpske nacionalne akademije u Kanadi Ž. Brestovac, dobitnik zlatne medalje na osnovu Ukaza predsednika R. Srbije, brojni novinari najvažnijih srpskih medija u Ontariju „Srpska televizija Toronto“, „Novine“, „SAN“, „Vesti“, „Istočnik“ i dr.                                             

Organizaciju prijema, podržao je klub sponzora, koji je za ovu priliku osnovan na inicijativu GK V. Petkovića, a članovi kluba su vlasnici kompanija: Modular Homes, Advanced Coatings, Zoran Kitchens and Bath INC, Delta B Electronic INC, 747 Travel Toronto, JIT Road Transportation, Pirlitor Machine and Tool LTD, Zoran Properties INC, Wyndham Street Investments INC, Interex Constructions INC, Esbee Construction CORP i Royal Meats Barbeque. Svečanosti su prisustvovali i drugi kanadski i srpski privrednici, kao i predsednik i članovi kanadsko-srpskog udruženja privrednika “CANSEE” (Canadian Serbian Business Association).                                                                                         

Nakon što je hor „Sveti Sava“ otpevao srpsku i kanadsku himnu i vladika dr Mitrofan blagoslovio prisutne,                  Generlani konzulat V. Petković je, kao domaćin proslave, pozdravio ugledne goste, zahvalio se kanadskoj eparhiji SPC i sponzorima koji su doprineli organizaciji proslave Dana državnosti Republike Srbije, kao i svim prisutnim gostima i kolegama iz konzularnog kora. Ukratko je izložio o okolnostima donošenja prvog srpskog Sretenjskog Ustava iz 1835. i njegovu važnost za kasniji razvoj naše države i društva. Istakao je zadovoljstvo dosadašnjom, veoma uspešnom, saradnjom GK RS, eparhije kanadske i srpske zajednice u pravcu podizanja našeg ugleda i važnosti u kanadskom društvu.                                                                                                                                                   

Ambasador M. Papazoglu je istakao važnost razvoja srpsko-kanadskih političkih i ekonomskih odnosa i u tom pravcu doprinos srpske dijaspore, istakavši, između ostalog, značaj aktivnosti „Korporacije Nikola Tesla“ iz Hamiltona koje su doprinele da jedan od najvećih bulevara u tom delu Ontarija nosi ime našeg slavnog naučnika N. Tesle. Istakao je značaj i drugih srpskih udruženja, kao i počasnih konzulata na unapređenju položaja srpske zajednice u Kanadi. Posebno se zahvalio kanadsko-srpskom udruženju privrednika “CANSEE” na kontinuiranom radu u pravcu razvoja privrednih odnosa dve zemlje.                                                                                                                                     

Specijalan gost, ministar A. Antić se zahvalio na toploj dobrodošlici rekavši da se tamo gde ima Srba „uvek oseća kao kod svoje kuće“. Rekao je da je Srbija u svojoj bogatoj istoriji prolazila kroz mnoge teške trenutke i da ni sada nije oslobođena suočavanja sa određenim problemima, ali da je odlučna da pronađe najbolja rešenja u skladu sa slavnim istorijskim i kulturnim nasleđem. Istakao je komparativne prednosti investiranja u privredu naše zemlje koje su prepoznale velike svetske kompanije, među kojima su i kanadske. U tom pravcu, informisao je da je prilikom posete Međunarodnom sajmu rudarstva i energetike u Torontu, održanom 2-6. marta o.g., imao više korisnih i konstruktivnih sastanaka sa kanadskim i ontarijskim privrednicima koji su zainteresovani za saradnju i ulaganje u srpsku privredu.   

Kanadska ambasadorka u Beogradu K. Čaba je, na vrlo dobrom srpskom jeziku, čestitala Dan državnosti i zahvalila organizatoru prijema i prisutnima na pozivu i prilici da se još jednom uveri u tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Istakla je da je profesionalno i privatno veoma zadovoljna što je dobila priliku da službuje u Srbiji i tako bliže upozna srpski narod i njegovu tradiciju i kulturu. Istakla je uverenje da će srpsko-kanadski odnosi, koji su tradicionalno veoma dobri, imati dalji uspon na političkom i ekonomskom planu, a u tome, uverenja je, doprinosi i značajna srpska dijaspora u Kanadi.

Član ontarijskog Parlamenta T. Rakočević (treća generacija srpskih doseljenika iz CG, rođen u Kanadi) nakon što je pozdravio ministra Antića i druge ugledne goste, evocirao je uspomene iz detinjstva u okruženju starijih ukućana koji su govorili srpski jezik, odlazili u crkvu i opisivali rodni kraj sa velikom ljubavlju. Rekao je da nikada nije zaboravio svoje poreklo i da i dalje, velikim delom, oseća pripadnost srpskoj zajednici u Kanadi.                                           

Nakon govora, održan je kratak kulturno-umetnički program sa folklornim igrama, a zatim su gosti pozvani da pogledaju izložbu fotografija kulturne baštine Srbije sa posebnim osvrtom na srpske crkve i manastire na Kosovu i Metohiji.

________________________________________________________________________________________________Dodela predsedničkog odlikovanja Žarku Brestovcu iz Toronta

 

Ukazom predsednika Repubike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, zlatnom medaljom za zasluge u oblasti javnog i kulturnog života, odlikovan je gospodin Žarko Brestovac.

Gospodin Žarko Brestovac je jedan od najpoznatijih članova sprske zajednice u Kanadi, koga krase osobine patriote, humaniste, filantropa i donatora.    Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2019. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije
raspisuje


K O N K U R S


za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2019. godini


Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.
Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat klasičnim delima srpske književnosti kao i delima koja su bila zapažena u stručnoj javnosti.

Konkurs prevodi 2019 - formular SRB.doc
http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-prevodjenja-reprezentativnih-dela-srpske-knjizevnosti-u-inostranstvu--u-2019--godini-

________________________________________________________________________________________________ODLUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE FEDERACIJE SVETI KITS I NEVIS I REPUBLIKE PALAU

                     Državljani Federacije Sveti Kits i Nevis i Republike Palau, nosioci svih vrsta pasoša, mogu da uđu, tranzitiraju i borave na teritoriji Republike Srbije do devedeset (90) dana od datuma ulaska u Republiku Srbiju, u periodu od sto osamdeset (180) dana, ukoliko za to ne postoje smetnje iz člana 15. Zakona o strancima.
                      Ova odluka stupa na snagu 25. januara 2019. godine.

___________________________________________________________________________________________________PREDAVANJE I FOTO IZLOŽBA NA TEMU KANADSKIH MEDICINSKIH MISIJA U SRBIJI I NA BALKANSKOM FRONTU U PRVOM SVETSKOM RATU NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TORONTU, POVODOM OBELEŽAVANJA STOGODIŠNJICE POTPISIVANJA PRIMIRJA 11. NOVEMBRA 1918. GODINE

              Slika levo: GK RS V. Petković prilikom otvaranja foto izložbe na Medicinskom fakultetu; Slika desno: Predsednik Srpske nacionalne akademije Kanade, Žarko Brestovac i GK RS V. Petković prilikom polaganja venca ispod spomen-obelžja posvećenog pripadnicima kanadskog medicinskog korpusa na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Torontu.

  

Deo slušalaca na predavanju (u prvom redu GK R. Koreje, GK Moldavije, GK Madjarske, GK Grčke, u pozadini GK Austrije, predstavnik GK RF, načelnik vojno-policijske akademije kanadskih oružanih snaga i dr.).

              Slika levo: GK RS V. Petković tokom uvodnog izlaganja na predavanju; Slika desno: Profesor istorije dr Rajko (Rej) Radojević, ispred Srpske nacionalne akademije Kanade, tokom svog izlaganja na predavanju u sali Medicinskog fakulteta Univerziteta u Torontu.

POVODOM OBELEŽAVANJA STOGODIŠNJICE POTPISIVANJA PRIMIRJA
U PRVOM SVETSKOM RATU

        Svečanost obeležavanja 100-godišnjice potpisivanja primirja u Prvom svetskom ratu pod nazivom ``Kanadske medicinske misije u Srbiji i na Balkanskom frontu u Prvom svetskom ratu``, održana je 7. novembra o.g. na Medicinskom fakultetu Toronto univerziteta, u organizaciji Generalnog konzulata RS u Torontu i „Srpske nacionalne akademije Kanade“. U okviru svečanosti organizovano je tematsko predavanje i izložba ratnih fotografija.
Svečanosti su prisustvovali predstavnici kanadskih udruženja vojnih veterana, članovi konzularnog kora, predstavnici Eparhije kanadske SPC, ugledni članovi srpske dijaspore, profesori i studenti sa Toronto univerziteta, Jork univerziteta, Rajerson univerziteta  i drugi gosti.
          Generalni konzul V. Petković je u ime Vlade R. Srbije i GK RS odao poštu i položio venac ispred spomen-ploče koju je osamdesetih godina prošlog veka „Srpska nacionalna akademija Kanade“ postavila u holu Medicinskog fakulteta Toronto univerziteta u čast članova kanadskog medicinskog korpusa koji su, u okviru oblasti svog delovanja, dali doprinos savezničkoj pobedi na Solunskom frontu, lečeći srpske civile i srpske i savezničke  vojnike. Među kanadskim dobrovoljcima bio je i Lester Pirson, premijer Kanade od 1963-1968. i dobitnik Nobelove nagrade za mir 1957. godine za osnivanje vojnih mirovnih snaga UN.
        Genrelani konzul Republike Srbije u Torontu, Vasilije Petković je u uvodnom izlaganju ukazao na sponu koja istorijski povezuje srpski i kanadski narod i baca svetlo na učešće kanadskih dobrovoljaca u medicinskom korpusu na Solunskom frontu. Ove hrabre i humane žene i muškarci, kao i jedna od najznačajnijih kanadskih ličnosti, nekadašnji premijer Lester Pirson, na vojni poziv ili dobrovoljno, napustili su miran život u Kanadi da bi došli i, u ratom pogođenu, Srbiju i zajedno sa ranjenicima, u oskudici hrane, lekova i medicinskih aparata, prolazili Albansku golgotu i na sebi svojstven način učestvovali na Solunskom frontu. Većina njih je srećom preživela ratne strahote, ali su neki, na žalost, nisu preživeli, poginuvši ili nastradavši od teških bolesti i zaraza, istih onih od kojih su lečili srpsku vojsku. 
Generalni konzul Vasilije Petković je istakao činjenicu da većina Kanađana, nažalost, nije upoznata sa istorijskim podacima o velikoj humanosti svojih sugrađana i predaka u Srbiji za vreme Prvog svetskog rata, ali da Srbi u Srbiji i Kanadi, kao i država Srbija nisu zaboravili njihovu ispruženu ruku i pomoć, onda kada je ona bila najpotrebnija. Pored ploče zahvalnosti na Medicinskom fakultetu Toronto univerziteta, Srpska nacionalna akademija Kanade je, takođe, postavila i spomen-ploču u Muzeju srpskog lekarskog društva u Beogradu na kojoj je na engleskom i francuskom jeziku napisano: „Kanađani, hvala vam“.
           Na kraju svog izlaganja, GK Petković je predstavio prisutnima „Ramondu serbiku“ ili "Ramondu Nataliju" i upoznao prisutne o njenom istorijatu i značenju kao simbola preporoda i vaskrsnuća srpske vojske nakon natčovečanskih napora, Albanske golgote i slavnog proboja Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.
          U ime „Srpske nacionalne akademije Kanade“ prof. dr. istorije Rajko Rej Radojević (živi i radi u Kanadi više od 50 g.) održao je iscrpno predavanje na temu srpskog učešća i doprinosa u Prvom svetskom ratu kao i učešća kanadskog medicinskog korpusa na Solunskom frontu. Izneo je istorijski dostupne i potvrđene podatke o imenima i biografijama pre, tokom i posle rata svih kanadskih dobrovoljca u okviru medicinskog korpusa.
         Po završetku predavanja, gosti su razgledali izložbu ratnih fotografija u svečanom holu Medicinskog fakulteta na kojima su prikazani srpski vojnici i ranjenici, proboj Solunskog fronta i slike kanadskih dobrovoljaca među kojima i L. Pirsona.
         Svim posetiocima uručen je katalog sa kratkim osvrtom na održano predavanje i izložbu sa fotografijama, a VIP zvanicama poklonjena je i knjiga na engleskom jeziku „Srbija 1914-1918, hrabri saveznik“ zajedno sa značkom „Ramonda serbika“.

Ramonda Serbica or Ramonda nathaliae

                                                         

Takođe, poznata kao Srpska Ramonda i Srpski cvet Feniks, je vrsta u porodici Gesneriaceae porodice. Jedan je od retkih evropskih predstavnika ove porodice, koji se nalazi u jugoistočnoj Evropi - južnom Balkanu.

Cvet je otkrio Josif Pančić 1874.godine, u blizini grada Niša u Srbiji, a 1884. godine, naučno ga je opisao Sava Petrović, poznati srpski lekar tog vremena.

Cvet Ramonda Serbika je poznat po svojoj sposobnosti da oživi kada se zalije, čak i kada je potpuno osušen. Zbog toga se ovaj cvet smatra simbolom borbe i vaskrsenja srpske vojske nakon epohalnog povlačenja preko albanskih planina tokom Prvog svetskog rata, sve do  Grčke.

Noseći  Ramondu Serbiku, sećamo se i poštujemo srpske i savezničke žrtve i Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, koji imaju isto ili slično značenje kao britanski crveni cvet maka ili francuski plavi različak.

Drugo ime Natalijina Ramonda, dato je po Nataliji Obrenović, koja je bila kraljica Srbije od 1882. do 1889. godine, kao supruga kralja Milana I Obrenovića.

Zelena i crna pozadina Ramonde Serbike predstavljaju boje Albanske spomenice, koja se dodeljivala vojnicima koji su učestvovali u Velikom ratu i u Albanskoj golgoti.
 Uručenje Zlatne značke i Povelje Kutlurno-prosvetne zajednice Srbije u Generalnom konzulatu, jul 2018. godine

Sa uručenja Zlatne značke i Povelje Kulturno-prosvetne zajednice Srbije zaslužnim Srbima u Kanadi.  Dobitnici (u sredini), Žarko Brestovac-"Zlatna značka" i u ime Srpske nacionalne akademije (SNA) -"Povelja", Gordana Laković, generalni skeretar SNA, jul 2018. godine.    

 

Dobotnici Zlatne značke i Povelje, Žarko Brestovac i u ime SNA, generalni sekretar Gordana Laković, jul 208. godine.

 

Živorad Ajdačić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, drži uvodnu reč prilikom uručenja Zlatne značke i Povelje, jul 2018. godine. 

 

Živorad Ajdačić, generalni sekretar Kutlurno-prosvetne zajednice Srbije uručuje reprodukciju slike Karadjordja Vasiliju Petkoviću, generalnom konzulu Republike Srbije u Torontu, jul 2018. godine.Način plaćanja takse za konzularne usluge

Poštovani građani Republike Srbije, poštovani korisnici usluga Generalnog konzulata Republike Srbije u Torontu,

Radi poboljšanja usluga Generalnog konzulata, obaveštavamo Vas da je plaćanje konzularnih taksi, počev od 15. novembra 2017. godine, moguće isključivo debitnom karticom (ne kreditnom), preko instaliranog POS terminala na šalteru Generalnog konzulata. Gotovinske uplate se više ne primaju.  Ukoliko stranka ne poseduje debitnu karticu, na šalteru generalnog konzulata će dobiti pisano uputstvo za uplatu konzularne takse preko bankovnog računa.  

Za lica koja žive i rade u udaljenim delovima jurisdikcijskog područja ovog generalnog konzulata (Manitoba i Saskačevan), konzularne takse mogu biti plaćene putem Money Order ili Certified Cheque, i to samo za konzularne usluge koje ne podrazumevaju lično prisustvo u Generalnom konzulatu. 

S poštovanjem, vama na usluzi,

Generalni konzulat Republike Srbije u TorontuVesti
"Desete konferencije medicinske dijaspore“ u Beogradu, od 20. do 22. juna 2019. godine
Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu Ministarstva spoljnih poslova
Prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije u Misisagi, februar/mart 2019
Dodela predsedničkog odlikovanja Žarku Brestovcu iz Toronta
Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2019. godini
ODLUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O UKIDANJU VIZA ZA DRŽAVLJANE FEDERACIJE SVETI KITS I NEVIS I REPUBLIKE PALAU
PREDAVANJE I FOTO IZLOŽBA NA TEMU KANADSKIH MEDICINSKIH MISIJA U SRBIJI I NA BALKANSKOM FRONTU U PRVOM SVETSKOM RATU NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TORONTU, POVODOM OBELEŽAVANJA STOGODIŠNJICE POTPISIVANJA PRIMIRJA 11. NOVEMBRA 1918. GODINE
Uručenje Zlatne značke i Povelje Kutlurno-prosvetne zajednice Srbije u Generalnom konzulatu, jul 2018. godine
Način plaćanja takse za konzularne usluge
Arhiva vesti