| |     ћирилица | english  
Naslovna
KONKURSI ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA SRBA IZ REGIONA I DIJASPORE


Na osnovu Odluka prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, raspisani su konkursi  za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu, i matične države i dijaspore.

Konkursi su otvoreni od 13 marta do 03. Aprila 2017. godine.

Na konkursu mogu da učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sedam oblasti:
-    Podrška organizaciji  škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečijem i omladinskom uzrastu – skraćeno ŠKOLE,
-    Podrška  izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba u regionu  - skraćeno KNJIGE,
-    Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko-sportskih i kulturno-umetničkih dogadjaja i priredbi u regionu i matičnoj državi – skraćeno MANIFESTACIJE,
-    Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima u regionu – skraćeno KOMUNIKACIJA,
-    Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze  i matične države i Srba u regionu – skraćeno IZDAVAŠTVO,
-    Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljanja R. Srbije i Srba u regionu  (pravna pomoć, statusna  podrška u matičnoj i državi prijema,  podrška organizovanju, istraživanju) . skraćeno STATUS,
-    Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba u regionu – skraćeno EKONOMIJA.

Pravo na konkursu imaju:
-    Organizacije, udruženja građana pripadnika srpske zajednice iz regiona i
-    Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
-    Direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava,
-    Pojedinci i
-    Privredni subjekti.

Tekst konkursa, Smernice za podnosioce projekata i Obrazac za prijavu i pisanje predloga  projakata i Obrazac za predlog budžeta mogu se preuzeti na prezentaciji Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu na sledećem linku:
www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/


Generalni konzulat Republike SrbijePoziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje, 23.2.2017. godine

Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), poziva državljane bivših republika SFRJ, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, kao i državljane Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ, da prijave svoja potraživanja.

Prijava potraživanja može se poslati putem pošte na adresu: Republika Srbija, Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, Sremska 3-5, Poštanski pregradak: 570, 11000 Beograd 6, sa naznakom „Prijava potraživanja po osnovu devizne štednje”, počev od dana objavljivanja ovog poziva.

Prijava potraživanja može se i neposredno predati od 6. marta 2017. godine na šalterima Ministarstva finansija – Uprave za javni dug (u daljem tekstu: Uprava), Sremska 3-5, Beograd, radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Prijem prijava potraživanja može se zakazati preko brojeva telefona:
+381 11 2021 300; +381 11 2021 301.

Prijava potraživanja ne može se podneti elektronskim putem.

Prijava potraživanja podnosi se na Obrascu 1. - Prijava potraživanja koji je odštampan uz ovaj poziv. Obrazac 1. - Prijava potraživanja podnosi se u tri primerka.

Obrazac se može preuzeti OVDE  ili na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs , Uprave www.javnidug.gov.rs, Agencije za osiguranje depozita www.aod.rs i Narodne banke Srbije www.nbs.rs. Obrazac se može preuzeti i na šalterima Uprave, na kojima se predaje prijava potraživanja.

Uz prijavu potraživanja devizni štediša je dužan da podnese sledeću dokumentaciju:
1)    overenu kopiju lične karte ili pasoša deviznog štediše;
2)    original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta;
3)    original devizne štedne knjižice;
4)    original izjave deviznog štediše date pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, overene kod nadležnih organa, da svoju deviznu štednju nije preneo na drugo lice;
5)    original potvrde nadležnih organa i institucija bivših republika SFRJ na čijoj teritoriji su se nalazile filijale banaka u kojima je položena štednja, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ (informacija će biti dostupna na sajtu Uprave   www.javnidug.gov.rs);
6)    originale potvrda nadležnih organa i institucija svih bivših republika SFRJ u kojima je devizni štediša imao prebivalište, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ – ako je menjao prebivalište u više republika;
7)    original izvoda iz matične knjige venčanih ili drugi dokument iz koga se vidi promena ličnog imena (ime i prezime);
8)    original izvoda iz matične knjige rođenih maloletnog lica koje je naslednik štednje.

U slučaju kad se o nekom od napred navedenih dokumenata vodi službena evidencija kod organa u Republici Srbiji, a nije dostavljen uz prijavu potraživanja, Uprava će takav dokument pribaviti po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Ako prijavu potraživanja u ime i za račun deviznog štediše podnosi ovlašćeno lice, to lice, pored navedene dokumentacije pod tač. 1) do 8) dostavlja overenu kopiju svoje lične karte ili pasoša, kao i original ovlašćenja koji je nadležni organ overio nakon dana objavljivanja poziva za prijavu potraživanja.

Ako je devizna štednja stečena nasleđivanjem, naslednik devizne štednje, pored dokumentacije navedene pod tač. 1) do 8), dostavlja original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta ostavioca, original potvrde navedene pod tač. 5) i 6) koje se odnose na ostavioca, original izvoda iz matične knjige umrlih, kao i original pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo ovu dokumentaciju, ostali naslednici mogu o tome obavestiti Upravu i tada se smatra da su i oni podneli tu dokumentaciju.

Ako je više naslednika devizne štednje, svaki naslednik podnosi prijavu potraživanja za svoj nasledni deo u skladu sa ovim pozivom.Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo original devizne štedne knjižice ili ako je jedan od naslednika ostvario svoje pravo na naplatu devizne štednje u skladu sa propisima Republike Srbije, smatra se da su i ostali naslednici podneli original te knjižice o čemu obaveštavaju Upravu.

Ako je vlasnik devizne štednje umro, a nije pravnosnažno okončan postupak za raspravljanje zaostavštine, naslednik može podneti prijavu potraživanja koja sadrži podatke o vlasniku devizne štednje koji je umro i uz koju dostavlja original izvoda iz matične knjige umrlih. Ostala dokumentacija se dostavlja nakon pravnosnažno okončanog postupka za raspravljanje zaostavštine.

Dokumentacija iz ovog člana dostavlja se zajedno sa prevodom na srpski jezik koji je overen od strane ovlašćenog tumača za srpski jezik.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom pozivu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Prijava potraživanja može se podneti u roku od godinu dana od dana objavljivanja ovog poziva.

O utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje Uprava odlučuje najkasnije u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijava potraživanja.

Dodatne informacije u vezi sa prijavom potraživanja mogu se dobiti preko brojeva telefona: +381 11 2021 118; +381 11 2021 119 i putem elektronske pošte preko e-mail adrese staradevizna@komisijasds.gov.rs.OGLAS

ZA PRUŽANjE USLUGA U CILjU OTUDjENjA NEPOKRETNOSTI – OTUDjENjA DIPLOMATSKE NEPOKRETNE IMOVINE U NjUJORKU (SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE), TOKIJU (JAPAN), BONU (NEMAČKA) I BERNU (ŠVAJCARSKA)

 

___________________________________________________________________________________IZMENE I DOPUNE U ZAKONU O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

ZAKON  O   JAVNOM  BELEŽNIŠTVU


1. Usvajanjem Zakona o javnom beležništvu, kao i par izmena, uvedene su novine u pravni sistem R. Srbije. Istovremeno je izmenjeno i dopunjeno više zakonskih propisa: Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o prometu nepokretnosti, Porodični zakon, Zakon o nasledjivanju, Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa itd,  kojima je nadležnost za obavljanje pojedinih poslova u ovim oblastima proširena i na javne beležnike ili je propisana njihova isključiva nadležnost.

- Zakon o javnom beležništvu ne ovlašćuje DKP da sačinjavaju  javnobeležničke isprave


- DKP  ne mogu sačinjavati, overavati potpise ugovornih strana niti overavati punomoćja za zaključivanje pravnih poslova za koje je Zakonom  propisana obavezna forma javnobeležničkog zapisa. Radi se o sledećim ugovorima:

 

 • Ugovor o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica
 • Sporazum o zakonskom  izdržavanju i
 • Ugovor o hipoteci, odnosno  založna izjava

Radi  zaključivanja ovih pravnih poslova, DKP treba da upućuju stranke na javne beležnike u državi prijema.

2. Za ostale ugovore iz člana 82 Zakona o javnom beležništvu – ukinuta je  forma javnobeležničkog zapisa – ali  će se ubuduće ovi ugovori zaključivati u obliku javnobeležnički potvrdjene (solemnizovane) isprave:

 • Ugovori o imovinskim odnosima između supružnika
 • Ugovori o imovinskim odnosima između vanbračnih supružnika
 • Sporazum o deobi zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera
 • Ugovori o ustupanju i raspodeli imovine za života
 • Ugovori o doživotnom izdržavanju
 • Obećanje poklona i ugovora o poklonu za slučaj smrti


DKP ne mogu sačinjavati ove ugovore, niti overavati potpise ugovornih strana – ali mogu vršiti overu potpisa davaoca punomoćja za zaključenje ovih  ugovora.

3. DKP mogu i ubuduće:
-  overavati potpis na izjavi o prihvatanju ili  odricanju od nasleđa koju je sačinila sama stranka.
- sačinjavati izjave o odricanju od nasledja – u skladu sa zakonom.
-  na zahtev ostavinskog suda,  uzimati zapisnički nasledničku izjavu.
- sačinjavati konzularno zaveštanje – po pravilima sudskog zaveštanja
- da vrše overu potpisa davaoca punomoćja  za: zaključivanje raznih vrsta ugovora, za zastupanje pred državnim organima itd.
 STRUČNA PRAKSA U GENERALNOM KONZULATU (GK)

U skladu sa našim nastojanjima da unapredimo stručno usavršavanje studenata i postdiplomaca Republike Srbije, usvojen je novi Pravilnik, kojim se uređuju uslovi i okvir za obavljanje stručne prakse u zemlji i inostranstvu pod okriljem Ministarstva spoljnih poslova.

Stručna praksa u Ministarstvu spoljnih poslova i diplomatsko - konzularnim predstavništvima je deo posebnog Programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja, koji za svaku godinu donosi ministar spoljnih poslova.

Za stručnu praksu se mogu prijaviti punoletni državljani Republike Srbije, koji su studenti osnovnih studija, diplomci ili studenti poslediplomskih studija na fakultetima u zemlji ili inostranstvu, a nisu u stalnom radnom odnosu.

Stručna praksa traje od dve nedelje do šest meseci.

Zainteresovano lice treba da podnese odgovarajuću molbu za obavljanje stručne prakse najmanje dva meseca pre planiranog početka prakse, kao i sledeća dokumenta:

 •     popunjen obrazac prijave
 •     fotokopiju važeće lične karte ili pasoša Republike Srbije
 •     biografiju
 •     potvrdu fakulteta o studijama i prosečnoj oceni, i
 •     potpisanu saglasnost za bezbednosnu proveru.

Za praksu u Generalnom konzulatu potrebno je da se zainteresovani obrate nama putem pošte ili elektronskim putem na adresu gkrstoronto@rogers.com

Šef GK će obaviti razgovor sa kandidatom i svoje mišljenje će sa molbom i drugom dokumentacijom proslediti MSP - Diplomatskoj akademiji na dalji postupak.

Saglasnost za obavljanje stručne prakse u GK, na obrazložen predlog Diplomatske akademije i programa, daje ministar ili lice koje on ovlasti.

Lice koje obavlja stručnu praksu nema pravo na novčanu naknadu ili drugu imovinsku korist za vreme obavljanja stručne prakse. Generalni konzulat takođe ne snosi putne troškove, troškove osiguranja, smeštaja i ishrane, kao ni druge troškove u vezi sa obavljanjem stručne prakse.

Nakon završetka stručne prakse Ministarstvo izdaje odgovarajuću potvrdu.

 Parlamentarna grupa prijateljstva za saradnju sa R.Srbijom

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u Parlamentu Kanade 31. marta ove godine, formirana kanadska Parlamentarna grupa prijateljstva za saradnju sa R.Srbijom.

Predsednik grupe je član Donjeg doma kanadskog parlamenta, gospodin Corneliu Chisu. Potpredsedavajući su poslanici - gospodin Chungsen Leung, parlamentarni sekretar za multikulturalizam i gospodin Wayne Marston.
Članovi Izvršnog odbora su parlamentarni predstavnici: g. Bruce Hyer, g. Lawrence Toet, g. Ted Opitz, gospodja Stella Ambler, i gospodin Wladyzlaw Lizon.
Ostali članovi grupe su: gospodin Bob Dechert, parlamentarni sekretar ministra pravde, gospodin Patrick Brown, senator Claude Carignan, gospodin Deepak Obrhai, parlamentarni sekretar ministra inostranih poslova, i gospodin Dave van Kesteren.

Na prvom godišnjem sastanku Parlamentarne grupe prijateljstva Kanade za saradnju sa R.Srbijom prisustvovali su gospođa Mirjana Šešum-Ćurčić ispred Ambasade R.Srbije u Otavi i gospodin Vukašin Dželatović, ispred Generalnog konzulata R.Srbije u Torontu.

 O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo vas da je Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu osnovala Servis za brze odgovore sa namerom da pruži pomoć u procesu dobijanja odgovora na pitanja dijaspore i Srba u regionu koja su u nadležnosti državnih organa (lična dokumenta, državljanstvo, statusna pitanja, pitanja svojine, dopunske škole i druga prosvetna pitanja).

Pitanja se mogu postaviti elektronskim putem (sajt kancelarije: www.dijaspora.gov.rs , putem telefona +381 11 3202 937) i ličnim dostavljanjem u prijemno odeljenje brzih odgovora: Beograd, Vasina 20, radnim danom od 09.00 do 16.00 časova.

+ + +Vesti
KONKURSI ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA SRBA IZ REGIONA I DIJASPORE
Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje, 23.2.2017. godine
OGLAS
IZMENE I DOPUNE U ZAKONU O JAVNOM BELEŽNIŠTVU
STRUČNA PRAKSA U GENERALNOM KONZULATU (GK)
Parlamentarna grupa prijateljstva za saradnju sa R.Srbijom
O B A V E Š T E NJ E
Arhiva vesti