| |     latinica | english  
Насловна
Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт

 

Радно време
Понедељак - петак: 8:00 – 16:00 часова
Конзуларно одељење (рад са странкама): 10:00- 13:00 часова

Празници

Адреса
40 Eglinton Avenue East, 7 floor, unit 701
M4P 3A2 Toronto, ON   M4P 3A2
CANADA

Телефон: +1 (416)483-1080 Локација/Мапа
Факс:         +1 (416)483-1847 Конзуларна надлежност
Е-mail: gkrstoronto@rogers.com Почасни конзули
Веб сајт: http://www.toronto.mfa.gov.rs  
 

Драги земљаци и посетиоци,

    Хвала што се се одлучили да посетите Интернет презентацију Генералног конзулата Републике Србије у Торонту.
    Уколико живите и радите у Онтарију, Манитоби или Саскачуану, можете се обратити вашем Генералном конзулату у Торонту у вези са свим питањима о Србији и конзуларним услугама, укључујући и издавање виза за улазак у Републику Србију.
    Интерент презентација нуди широк спектар информација о конзуларним, друштвеним, политичким, економским, комерцијалним и културним догађањима.  
    Информације о српским клубовима и удружењима, која се налазе на јурисдикцијском подручју Генерланог конзулата Републике Србије у Торонту су такође доступне.

Ваши коментари и повратне информације о нашим конзуларним услугама су добродошле.  Ради даљег унапређења рада Генералног конзулата у области пружања конзуларних услуга,  Ваше примедбе, предлози и идеје су врло важни за нас.  Зато вас молим да нас контактирате путем нашег мејла или преко бројева наших телефона, који се могу пронаћи на Интернет презентацији Генералног конзулата или записивањем ваших импресија у Књигу утисака, у просторијама Генералног конзулата.

       Молим вас, такође да, ради бољег упознавања ваше земље и старе домовине, наше Србије, посетите Интернет портал  http://culture.serbia.travel.      
    Најискреније се надам да ће Интернет презентација Генералног козулата Републике Србије у Торонту, као и пружене конзуларне услуге, бити Ваше практично и лепо искуство.  

Искрено Ваш,

Василије Петковић    
 генерални конзул
Њeнa eксeлeнциja Elizabeth Dowdeswell, зaмeник гувeрнeрa Oнтaриja и Вaсилиje Пeткoвић, гeнeрaлни кoнзул  Рeпубликe Србиje у Toрoнту нa дoдeли "Нaгрaдe зaмeникa гувeрнeрa зa изврснoст у прoизвoдњи винa у Oнтaриjу", 12. jулa 2017. гoдинe

 

 


 
 
 
КOНКУРСИ ЗA СУФИНAНСИРAЊE ПРOJEКATA УДРУЖEЊA И OРГAНИЗAЦИJA СРБA ИЗ РEГИOНA И ДИJAСПOРE

Нa oснoву Oдлукa првoг пoтпрeдсeдникa Влaдe и министрa спoљних пoслoвa Ивицe Дaчићa, рaсписaни су кoнкурси  зa суфинaнсирaњe прojeкaтa кojи свojим квaлитeтoм дoпринoсe oчувaњу и jaчaњу вeзa мaтичнe држaвe и Србa у рeгиoну, и мaтичнe држaвe и диjaспoрe.

Кoнкурси су oтвoрeни oд 13 мaртa дo 03. Aприлa 2017. гoдинe.

Нa кoнкурсу мoгу дa учeствуjу прojeкти кojи сe мoгу сврстaти у jeдну oд сeдaм oблaсти:
-    Пoдршкa oргaнизaциjи  шкoлa, кaмпoвa и eдукaтивних рaдиoницa нaмeњeних дeчиjeм и oмлaдинскoм узрaсту – скрaћeнo ШКOЛE,
-    Пoдршкa  изрaди и aквизициjи уџбeникa, књигa и дидaктичких срeдстaвa нaмeњeних шкoлaмa и библиoтeкaмa Србa у рeгиoну  - скрaћeнo КНJИГE,
-    Пoдршкa oргaнизoвaњу мaнифeстaциja, oмлaдинскo-спoртских и културнo-умeтничких дoгaдjaja и прирeдби у рeгиoну и мaтичнoj држaви – скрaћeнo MAНИФEСTAЦИJE,
-    Пoдршкa прojeктимa мeдиja, мeдиjскe писмeнoсти и дигитaлнe кoмуникaциje кojи су нaмeњeни Србимa у рeгиoну – скрaћeнo КOMУНИКAЦИJA,
-    Пoдршкa прojeктимa издaвaчкe и књижaрскe дeлaтнoсти кojи jaчajу вeзe  и мaтичнe држaвe и Србa у рeгиoну – скрaћeнo ИЗДAВAШTВO,
-    Пoдршкa прojeктимa кojи дoпринoсe зaштити прaвa и интeрeсa држaвљaњa Р. Србиje и Србa у рeгиoну  (прaвнa пoмoћ, стaтуснa  пoдршкa у мaтичнoj и држaви приjeмa,  пoдршкa oргaнизoвaњу, истрaживaњу) . скрaћeнo СTATУС,
-    Пoдршкa прojeктимa кojи дoпринoсe унaпрeђeњу eкoнoмскe сaрaдњe Р. Србиje и Србa у рeгиoну – скрaћeнo EКOНOMИJA.

Прaвo нa кoнкурсу имajу:
-    Oргaнизaциje, удружeњa грaђaнa припaдникa српскe зajeдницe из рeгиoнa и
-    Рeгистрoвaнa удружeњa грaђaнa сa сeдиштeм у Рeпублици Србиjи.

Прaвo учeшћa нa кoнкурсу нeмajу:
-    Дирeктни или индирeктни кoрисници буџeтских срeдстaвa,
-    Пojeдинци и
-    Приврeдни субjeкти.

Teкст кoнкурсa, Смeрницe зa пoднoсиoцe прojeкaтa и Oбрaзaц зa приjaву и писaњe прeдлoгa  прojaкaтa и Oбрaзaц зa прeдлoг буџeтa мoгу сe прeузeти нa прeзeнтaциjи Упрaвe зa сaрaдњу сa диjaспoрoм и Србимa у рeгиoну нa слeдeћeм линку:
www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/


Гeнeрaлни кoнзулaт Рeпубликe Србиje

 


Позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње, 23.2.2017. године

Министарство финансија – Управа за јавни дуг, на основу члана 10. став 1. Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, број 108/16), позива држављане бивших република СФРЈ, који су до 27. априла 1992. године девизну штедњу положили код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, као и држављане Републике Србије, који су до 27. априла 1992. године девизну штедњу положили код филијала банака са седиштем на територији Републике Србије, а које су се налазиле на територијама бивших република СФРЈ, да пријаве своја потраживања.

     Пријава потраживања може се послати путем поште на адресу: Република Србија, Министарство финансија – Управа за јавни дуг, Сремска 3-5, Поштански преградак: 570, 11000 Београд 6, са назнаком „Пријава потраживања по основу девизне штедње”, почев од дана објављивања овог позива.

     Пријава потраживања може се и непосредно предати од 6. марта 2017. године на шалтерима Министарства финансија – Управе за јавни дуг (у даљем тексту: Управа), Сремска 3-5, Београд, радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

     Пријем пријава потраживања може се заказати преко бројева телефона: +381 11 2021 300; +381 11 2021 301.

     Пријава потраживања не може се поднети електронским путем. Пријава потраживања подноси се на Обрасцу 1. -

     Пријава потраживања који је одштампан уз овај позив. Образац 1. - Пријава потраживања подноси се у три примерка.

     Образац се може преузети ОВДЕ или на интернет страницама Министарства финансија www.mfin.gov.rs , Управе www.javnidug.gov.rs, Агенције за осигурање депозита www.aod.rs и Народне банке Србије www.nbs.rs. Образац се може преузети и на шалтерима Управе, на којима се предаје пријава потраживања.

     Уз пријаву потраживања девизни штедиша је дужан да поднесе следећу документацију:

1) оверену копију личне карте или пасоша девизног штедише;

2) оригинал уверења надлежног органа о променама пребивалишта;

3) оригинал девизне штедне књижице;

4) оригинал изјаве девизног штедише дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, оверене код надлежних органа, да своју девизну штедњу није пренео на друго лице;

5) оригинал потврде надлежних органа и институција бивших република СФРЈ на чијој територији су се налазиле филијале банака у којима је положена штедња, о томе да девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то право признато од стране бивших република СФРЈ (информација ће бити доступна на сајту Управе www.javnidug.gov.rs);

6) оригинале потврда надлежних органа и институција свих бивших република СФРЈ у којима је девизни штедиша имао пребивалиште, о томе да девизни штедиша није остварио своје право по основу девизне штедње, нити да му је то право признато од стране бивших република СФРЈ – ако је мењао пребивалиште у више република;

7) оригинал извода из матичне књиге венчаних или други документ из кога се види промена личног имена (име и презиме);

8) оригинал извода из матичне књиге рођених малолетног лица које је наследник штедње.

У случају кад се о неком од напред наведених докумената води службена евиденција код органа у Републици Србији, а није достављен уз пријаву потраживања, Управа ће такав документ прибавити по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Ако пријаву потраживања у име и за рачун девизног штедише подноси овлашћено лице, то лице, поред наведене документације под тач. 1) до 8) доставља оверену копију своје личне карте или пасоша, као и оригинал овлашћења који је надлежни орган оверио након дана објављивања позива за пријаву потраживања.

Ако је девизна штедња стечена наслеђивањем, наследник девизне штедње, поред документације наведене под тач. 1) до 8), доставља оригинал уверења надлежног органа о променама пребивалишта оставиоца, оригинал потврде наведене под тач. 5) и 6) које се односе на оставиоца, оригинал извода из матичне књиге умрлих, као и оригинал правноснажног решења о наслеђивању. Када је један од наследника уз пријаву потраживања поднео ову документацију, остали наследници могу о томе обавестити Управу и тада се сматра да су и они поднели ту документацију.

Ако је више наследника девизне штедње, сваки наследник подноси пријаву потраживања за свој наследни део у складу са овим позивом.Када је један од наследника уз пријаву потраживања поднео оригинал девизне штедне књижице или ако је један од наследника остварио своје право на наплату девизне штедње у складу са прописима Републике Србије, сматра се да су и остали наследници поднели оригинал те књижице о чему обавештавају Управу.

Ако је власник девизне штедње умро, а није правноснажно окончан поступак за расправљање заоставштине, наследник може поднети пријаву потраживања која садржи податке о власнику девизне штедње који је умро и уз коју доставља оригинал извода из матичне књиге умрлих. Остала документација се доставља након правноснажно окончаног поступка за расправљање заоставштине.

Документација из овог члана доставља се заједно са преводом на српски језик који је оверен од стране овлашћеног тумача за српски језик.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Пријава потраживања може се поднети у року од годину дана од дана објављивања овог позива.

О утврђивању права на исплату девизне штедње Управа одлучујe најкасније у року од 120 дана од истека рока за подношење пријава потраживања.

Додатне информације у вези са пријавом потраживања могу се добити преко бројева телефона: +381 11 2021 118; +381 11 2021 119 и путем електронске поште преко е-маил адресе staradevizna@komisijasds.gov.rs.


ОГЛАС

ОГЛАС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЦИЉУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ – ОТУЂЕЊА ДИПЛОМАТСКЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ У ЊУЈОРКУ (СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ), ТОКИЈУ (ЈАПАН), БОНУ (НЕМАЧКА) И БЕРНУ (ШВАЈЦАРСКА)


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова