| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

 

Radno vreme
Ponedeljak- petak: 8:00 – 16:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama):

10:00- 13:00 časova

Praznici

Adresa
40 Eglinton Avenue East, 7 floor, unit 701
M4P 3A2 Toronto, ON   M4P 3A2
CANADA

Telefon: +1 (416)483-1080 Lokacija-Mapa
Faks:     +1 (416)483-1847 Konzularna nadležnost
Е-mail: gkrstoronto@rogers.com Počasni konzuli
Veb sajt: http://www.toronto.mfa.gov.rs  

 

Drаgi zеmlјаci i pоsеtiоci,

    Hvаlа štо sе sе оdlučili dа pоsеtitе Intеrnеt prеzеntаciјu Gеnеrаlnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu.
    Ukоlikо živitе i rаditе u Оntаriјu, Маnitоbi ili Sаskаčuаnu, mоžеtе sе оbrаtiti vаšеm Gеnеrаlnоm kоnzulаtu u Тоrоntu u vеzi sа svim pitаnjimа о Srbiјi i kоnzulаrnim uslugаmа, uklјučuјući i izdаvаnjе vizа zа ulаzаk u Rеpubliku Srbiјu.
    Intеrеnt prеzеntаciја nudi širоk spеktаr infоrmаciја о kоnzulаrnim, društvеnim, pоlitičkim, еkоnоmskim, kоmеrciјаlnim i kulturnim dоgаđаnjimа.  
    Infоrmаciје о srpskim klubоvimа i udružеnjimа, kоја sе nаlаzе nа јurisdikciјskоm pоdručјu Gеnеrlаnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu su tаkоđе dоstupnе.
    Vаši kоmеntаri i pоvrаtnе infоrmаciје о nаšim kоnzulаrnim uslugаmа su dоbrоdоšlе.  Rаdi dаlјеg unаprеđеnjа rаdа Gеnеrаlnоg kоnzulаtа u оblаsti pružаnjа kоnzulаrnih uslugа,  Vаšе primеdbе, prеdlоzi i idеје su vrlо vаžni zа nаs.  Zаtо vаs mоlim dа nаs kоntаktirаtе putеm nаšеg mејlа ili prеkо brојеvа nаših tеlеfоnа, kојi sе mоgu prоnаći nа Intеrnеt prеzеntаciјi Gеnеrаlnоg kоnzulаtа ili zаpisivаnjеm vаših imprеsiја u Knjigu utisаkа, u prоstoriјаmа Gеnеrаlnоg kоnzulаtа.    
    Моlim vаs, tаkоđе dа, rаdi bоlјеg upоznаvаnjа vаšе zеmlје i stаrе dоmоvinе, nаšе Srbiје, pоsеtitе Intеrnеt pоrtаl  http://culture.serbia.travel.      
   

Nајiskrеniје sе nаdаm dа ćе Intеrnеt prеzеntаciја Gеnеrаlnоg kоnzulаtа Rеpublikе Srbiје u Тоrоntu, kао i pružеnе kоnzulаrnе uslugе, biti Vаšе prаktičnо i lеpо iskustvо.  

Iskrеnо Vаš,

Vаsiliје Pеtkоvić    
 gеnеralni kоnzul

 

Njena ekselencija Elizabeth Dowdeswell, zamenik guvernera Ontarija i Vasilije Petković, generalni konzul  Republike Srbije u Torontu na dodeli "Nagrade zamenika guvernera za izvrsnost u proizvodnji vina u Ontariju", 12. jula 2017. godine

 


 
 
 
KONKURSI ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA SRBA IZ REGIONA I DIJASPORE


Na osnovu Odluka prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, raspisani su konkursi  za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu, i matične države i dijaspore.

Konkursi su otvoreni od 13 marta do 03. Aprila 2017. godine.

Na konkursu mogu da učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sedam oblasti:
-    Podrška organizaciji  škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečijem i omladinskom uzrastu – skraćeno ŠKOLE,
-    Podrška  izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba u regionu  - skraćeno KNJIGE,
-    Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko-sportskih i kulturno-umetničkih dogadjaja i priredbi u regionu i matičnoj državi – skraćeno MANIFESTACIJE,
-    Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima u regionu – skraćeno KOMUNIKACIJA,
-    Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze  i matične države i Srba u regionu – skraćeno IZDAVAŠTVO,
-    Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljanja R. Srbije i Srba u regionu  (pravna pomoć, statusna  podrška u matičnoj i državi prijema,  podrška organizovanju, istraživanju) . skraćeno STATUS,
-    Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba u regionu – skraćeno EKONOMIJA.

Pravo na konkursu imaju:
-    Organizacije, udruženja građana pripadnika srpske zajednice iz regiona i
-    Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
-    Direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava,
-    Pojedinci i
-    Privredni subjekti.

Tekst konkursa, Smernice za podnosioce projekata i Obrazac za prijavu i pisanje predloga  projakata i Obrazac za predlog budžeta mogu se preuzeti na prezentaciji Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu na sledećem linku:
www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/


Generalni konzulat Republike Srbije


Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje, 23.2.2017. godine

Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), poziva državljane bivših republika SFRJ, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, kao i državljane Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ, da prijave svoja potraživanja.

Prijava potraživanja može se poslati putem pošte na adresu: Republika Srbija, Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug, Sremska 3-5, Poštanski pregradak: 570, 11000 Beograd 6, sa naznakom „Prijava potraživanja po osnovu devizne štednje”, počev od dana objavljivanja ovog poziva.

Prijava potraživanja može se i neposredno predati od 6. marta 2017. godine na šalterima Ministarstva finansija – Uprave za javni dug (u daljem tekstu: Uprava), Sremska 3-5, Beograd, radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Prijem prijava potraživanja može se zakazati preko brojeva telefona:
+381 11 2021 300; +381 11 2021 301.

Prijava potraživanja ne može se podneti elektronskim putem.

Prijava potraživanja podnosi se na Obrascu 1. - Prijava potraživanja koji je odštampan uz ovaj poziv. Obrazac 1. - Prijava potraživanja podnosi se u tri primerka.

Obrazac se može preuzeti OVDE  ili na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs , Uprave www.javnidug.gov.rs, Agencije za osiguranje depozita www.aod.rs i Narodne banke Srbije www.nbs.rs. Obrazac se može preuzeti i na šalterima Uprave, na kojima se predaje prijava potraživanja.

Uz prijavu potraživanja devizni štediša je dužan da podnese sledeću dokumentaciju:
1)    overenu kopiju lične karte ili pasoša deviznog štediše;
2)    original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta;
3)    original devizne štedne knjižice;
4)    original izjave deviznog štediše date pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, overene kod nadležnih organa, da svoju deviznu štednju nije preneo na drugo lice;
5)    original potvrde nadležnih organa i institucija bivših republika SFRJ na čijoj teritoriji su se nalazile filijale banaka u kojima je položena štednja, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ (informacija će biti dostupna na sajtu Uprave   www.javnidug.gov.rs);
6)    originale potvrda nadležnih organa i institucija svih bivših republika SFRJ u kojima je devizni štediša imao prebivalište, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ – ako je menjao prebivalište u više republika;
7)    original izvoda iz matične knjige venčanih ili drugi dokument iz koga se vidi promena ličnog imena (ime i prezime);
8)    original izvoda iz matične knjige rođenih maloletnog lica koje je naslednik štednje.

U slučaju kad se o nekom od napred navedenih dokumenata vodi službena evidencija kod organa u Republici Srbiji, a nije dostavljen uz prijavu potraživanja, Uprava će takav dokument pribaviti po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Ako prijavu potraživanja u ime i za račun deviznog štediše podnosi ovlašćeno lice, to lice, pored navedene dokumentacije pod tač. 1) do 8) dostavlja overenu kopiju svoje lične karte ili pasoša, kao i original ovlašćenja koji je nadležni organ overio nakon dana objavljivanja poziva za prijavu potraživanja.

Ako je devizna štednja stečena nasleđivanjem, naslednik devizne štednje, pored dokumentacije navedene pod tač. 1) do 8), dostavlja original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta ostavioca, original potvrde navedene pod tač. 5) i 6) koje se odnose na ostavioca, original izvoda iz matične knjige umrlih, kao i original pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo ovu dokumentaciju, ostali naslednici mogu o tome obavestiti Upravu i tada se smatra da su i oni podneli tu dokumentaciju.

Ako je više naslednika devizne štednje, svaki naslednik podnosi prijavu potraživanja za svoj nasledni deo u skladu sa ovim pozivom.Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo original devizne štedne knjižice ili ako je jedan od naslednika ostvario svoje pravo na naplatu devizne štednje u skladu sa propisima Republike Srbije, smatra se da su i ostali naslednici podneli original te knjižice o čemu obaveštavaju Upravu.

Ako je vlasnik devizne štednje umro, a nije pravnosnažno okončan postupak za raspravljanje zaostavštine, naslednik može podneti prijavu potraživanja koja sadrži podatke o vlasniku devizne štednje koji je umro i uz koju dostavlja original izvoda iz matične knjige umrlih. Ostala dokumentacija se dostavlja nakon pravnosnažno okončanog postupka za raspravljanje zaostavštine.

Dokumentacija iz ovog člana dostavlja se zajedno sa prevodom na srpski jezik koji je overen od strane ovlašćenog tumača za srpski jezik.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom pozivu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Prijava potraživanja može se podneti u roku od godinu dana od dana objavljivanja ovog poziva.

O utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje Uprava odlučuje najkasnije u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijava potraživanja.

Dodatne informacije u vezi sa prijavom potraživanja mogu se dobiti preko brojeva telefona: +381 11 2021 118; +381 11 2021 119 i putem elektronske pošte preko e-mail adrese staradevizna@komisijasds.gov.rs.


OGLAS

ZA PRUŽANjE USLUGA U CILjU OTUDjENjA NEPOKRETNOSTI – OTUDjENjA DIPLOMATSKE NEPOKRETNE IMOVINE U NjUJORKU (SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE), TOKIJU (JAPAN), BONU (NEMAČKA) I BERNU (ŠVAJCARSKA)

 

___________________________________________________________________________________


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova